Ochrana oznamovatele

Společnost Chráníme s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem – Krásné Březno, Drážďanská 455/37, PSČ 400 07, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 27292959, zavedla vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Komu a jak oznamovat

Co oznamovat

Oznámení lze činit prostřednictvím příslušné osoby a to e-mailem nebo telefonicky v době od 7:30 do 15:30 na níže uvedené kontaktní údaje nebo také osobně po předchozí domluvě.

Bc. Miroslav Štětka
jednatel@chranime.cz

+420 602 421 796

Skrze vnitřní oznamovací systém se přijímají oznámení

 • o protiprávním jednání, které
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo oznamuje

Skrze vnitřní oznamovací systém mohou oznámení podávat fyzické osoby, které vykonávaly či vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti se kterou se oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí zejména:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Povinné osoby vylučují přijímání oznámení od osob, které pro Povinné osoby nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Anonymní oznámení

Skutečnosti oznámené anonymním oznámením, nebo oznámením, které nesplňuje jiné požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů, budou prošetřeny dle platných interních předpisů přijatých Povinnou osobou.

Externí oznamovací systém

V případě, že by měl oznamovatel pochybnost o funkčnosti vnitřního oznamovacího systému, může oznámení podat pomocí externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a který je dostupný na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ochrana identity a osobních údajů

Identita oznamovatele je vždy maximálně chráněna a je známa pouze příslušným osobám. Povinné osoby identitu oznamovatele nezískají. Odvetná opatření proti oznamovateli jsou nepřípustná bez ohledu na charakter oznámení.

S osobními údaji oznamovatele ve výše uvedeném rozsahu, spolu s případným hlasovým záznamem ústně podaného oznámení, jsou oprávněny nakládat pouze příslušné osoby za účelem kontaktování oznamovatele (předání informací, které oznamovateli náleží podle Zákona o ochraně oznamovatelů), za účelem vedení evidence o podaných oznámeních a za účelem uchování oznámení, to vše po dobu 5 let od podání oznámení. Údaje nebudou strojově zpracovány ani předány do zahraničí.  Zásady ochrany osobních údajů Společnosti dostupné ZDE se uplatní obdobně.